Operacja sekurytyzacji

Godny uwagi jest także trend związany z tzw. sekurytyzacją, czyli materializacją w formie papierów wartościowych, przykładowo, depozytów i kredytów bankowych. Operacja sekurytyzacji, podobnie jak inne innowacje, umożliwia korzystne zmiany w rozkładzie ryzyka kredytowego i ryzyka stopy procentowej związanego z operacjami finansowymi. Przy założeniu istnienia sprzyjających ich rozwojowi warunków oraz nierosnącego poziomu ryzyka inwestycyjnego innowacje te przyczyniają się do znacznej dywersyfikacji działalności wielu instytucji finansowych, nie zmniejszając przy tym przejrzystości i stabilności rynku oraz nie stając się problemem dla nadzoru finansowego.

Wiele spośród wymienionych innowacji finansowych zawdzięcza swoje istnienie znacznej obniżce kosztów transakcyjnych. Obniżka ta, nie będąca innowacją sama w sobie, spowodowana została zaś gwałtownym rozwojem technik informatycznych i komunikacyjnych oraz liberalizacją międzynarodowego transferu kapitału.

W miarę nasilania się tendencji do liberalizacji rynków finansowych oraz do ponadgranicznego świadczenia usług zarysowane przeobrażenia wkraczać będą do systemów finansowych coraz większej liczby krajów.

Proces konwergencji obu typów systemu sygnalizują autorzy zagraniczni, np. J.Canals, R. Schmidt i M. Tyrell, natomiast spośród autorów polskich, odnoszących się do przyczyn tego zjawiska wyróżniamy J.K. Solarza (przyczyn upatruje on w wyrównywaniu się sprawności poszczególnych gospodarek oraz w wyrównywaniu się poziomu zamożności obywateli) oraz J. Zarębę (konwergencja jest, jej zdaniem, efektem globalizacji światowych rynków finansowych i procesów integracyjnych).

Autor pracy chciałby w tym miejscu dodać, że na konwergencję obu typów systemu wpływ wywierają także reformy strukturalne, które prowadzone są głównie w krajach o kontynentalnym typie systemu finansowego, a które dotyczą prywatyzacji podmiotów gospodarczych, reform systemu ubezpieczeń społecznych oraz działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego i wzrostu jego znaczenia w gospodarce. Oprócz tego, na zjawisko konwergencji wpływają określone wydarzenia (np. kryzysy finansowe).