Główne rysy systemów finansowych typu angloamerykańskiego oraz typu kontynentalnego

Główne rysy dwóch podstawowych typów systemu finansowego (typu angloamerykańskiego oraz typu kontynentalnego) przedstawia tabela.

Tabela. Porównanie dwóch podstawowych typów systemu finansowego

Dziedzina Typ angloamerykański Typ kontynentalny
Ingerencja państwa na rynku finansowym niewielka szeroka, charakterystyczna dla gospodarki planowej
Rynek kapitałowy

–    koszt kapitału

–    podaż kapitału długoterminowego

–    otwartość na inwestorów zagranicznych

zróżnicowany

niska, zwłaszcza dla drobnej przedsiębiorczości

duża

niski, podyktowany potrzebami gospodarki wysoka, możliwa dzięki powiązaniom instytucji finansowych z gospodarką protekcjonizm państwa
Innowacyjność i rentowność działalności finansowej stymulowane przez dużą konkurencję i podejmowanie atrakcyjnych inwestycji niskie (skutek zbytniej troski instytucji finansowych o tanie finansowanie wybranych gałęzi przemysłu)
Gospodarka

–    alokacja zasobów

~ asymetria informacji

–    ograniczenia prawne dla inwestorów instytucjonalnych

–    wrażliwość na wahania koniunkturalne

efektywna

niewielka (pełna i powszechna informacja o rynku kapitałowym) nie występują

duża

operacje otwartego rynku

nieefektywna (skutek forsowania interesów gospodarki oraz łatwego, wzajemnego finansowania w ramach grupy)

duża

występują

Podmiot prowadzący monitoring firmy rynek kapitałowy (poprzez zmienność udziałów kapitałowych) banki

(poprzez decyzje finansowe)

Odnosząc się bardziej szczegółowo do niektórych cech charakterystycznych dla typów angloamerykańskiego i kontynentalnego systemu finansowego, należy zaznaczyć kilka zasadniczych różnic między tymi typami, które dotyczą:

–    wysokiego poziomu interwencjonizmu państwowego w gospodarce oraz rozbudowanej polityki protekcjonistycznej w państwach o kontynentalnym typie systemu finansowego,

–    relacji kapitalizacji giełdy papierów wartościowych do produktu krajowego brutto kraju (PKB); relacja ta w krajach o angloamerykańskim typie systemu finansowego wynosiła w 1996 r. ponad 60%, a w krajach o kontynentalnym typie systemu finansowego -21%,

–    realizacji przez system finansowy funkcji kapitałowej; w USA i Wielkiej Brytanii mobilizowanie i alokowanie zasobów finansowych odbywa się głównie poprzez instytucje rynku kapitałowego, natomiast w Niemczech udział kapitalizacji tego rynku w PKB w 1996 r. kształtował się poniżej 50%,

–    oceny niefinansowych podmiotów gospodarczych; w państwach o angloamerykańskim typie systemu Finansowego podstawą tej oceny jest zasada maksymalizacji wartości akcji, zaś w typie kontynentalnym – monitoring wykonywany przez banki komercyjne,

–    finansowania małych i średnich przedsiębiorstw głównie przez rynek kapitałowy (tzw. obrót pozagiełdowy) w państwach o angloamerykańskim typie systemu finansowego,

~ nieefektywnej podaży kapitału długoterminowego w ramach grup bankowo-przemysłowych (np. japońskie keiretsu) głównie w państwach o kontynentalnym typie systemu finansowego.