Sprzedaż

Sprzedaż

Prognozowanie powinno obejmować trzy płaszczyzny.

• prognozowanie, w którym bierze się pod uwagę czynniki nieprzewidywalne (ekonomiczne, polityczne itp.); złożą się na nie prognozy wzrostu gospodarczego,  spodziewane wahania kursu walut, zwiększenie się ilości czasu wolnego od pracy oraz funduszy swobodnej konsumpcji, prawdopodobieństwo wydawania funduszy swobodnej konsumpcji na urlopy oraz badania porównawcze stopy inflacji w różnych krajach (takie prognozowanie można nazwać makrobadaniami);

• prognozowanie, w którym bierze się pod uwagę poziom konkurencji i rentowności w przemyśle turystycznym, prawodawstwo oddziałujące na ten przemysł oraz inne czynniki dotyczące jego działalności, ale znajdujące się poza kontrolą firmy;

• prognozy wewnętrzne firmy, w których firma projektuje swoje własne oczekiwania dotyczące sprzedaży na podstawie czynników działających w firmie, zarówno tych, które jest w stanie, jak i tych, których nie jest w stanie kontrolować.

Wszystkie prognozy są przygotowywane na podstawie założonego zbioru czynników. Jednak włączenie prognoz opartych na najbardziej pesymistycznych i najbardziej optymistycznych założeniach może się okazać bardzo pomocne, gdyż pozwoli na określenie najbardziej prawdopodobnego wyniku sprzedaży, jak to pokazuje rysunek.