Modele ekonometryczne

Modele ekonometryczne

Model składa się ze zbioru zmiennych i ich wzajemnych relacji, które odzwierciedlają rzeczywistość. Poprzez określenie, jak zmienne zmieniają się jedna względem drugiej, takie modele mogą być pomocne w przewidywaniu przyszłości. Ich zastosowanie w badaniach i prognozowaniu turystyki i podróży jest ograniczone, choć są one rozwijane przez organizacje badawcze na poziomie makro, aby prognozować trendy turystyczne (na tym poziomie można na przykład wykazać wpływ kursów wymiany walut i stopy inflacji na zmiany turystyki międzynarodowej)1. Badania tego rodzaju są niezbędne dla sektora publicznego, ale również mogą być wyjątkowo użyteczne w prognozowaniu przyszłej sprzedaży w przemyśle turystycznym. Modele mogą być również konstruowane na mniejszą skalę, aby wykazać, jak wydatki na reklamę wpłynęły na sprzedaż i jak na tę relację wpływają inne czynniki, takie jak wydatki konkurencji i zmiany funduszu swobodnej konsumpcji.

Ponieważ istnieje wiele zmiennych wpływających na zachowania turystów, skonstruowanie modelu przewidującego zmiany na rynku turystycznym jest procesem złożonym i kosztownym, niemniej jednak jest on ciągle udoskonalany.