Czy będąc na dodatkowym urlopie macierzyńskim / rodzicielskim można podjąć pracę?

Osoby będące na urlopie rodzicielskim często zastanawiają się czy mogą podjąć dodatkową pracę. Z całą pewnością trudno jest połączyć funkcje rodzica małego dziecka z pracą, lecz sytuacja finansowa często zmusza rodziców do podjęcia takiej decyzji. W jakiej formie podjąć pracę, aby nie stracić uprawnień do zasiłku z tytułu urlopu rodzicielskiego?

Pracownik może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Jednak przepisy kodeksu pracy określają, że wymiar pracy może być nie większy niż 1/2 etatu. Stanowi o tym art. 1821 § 5 którego brzmienie nie pozwala stwierdzić, iż podejmowanie pracy u innego pracodawcy – w ramach umowy o pracę czy cywilnoprawnej – jest niedopuszczalne. Dopuszczalna jest również umowa zlecenie z innym pracodawcą jak również umowa o dzieło.

Jeżeli jednak pracodawca na miejsce pracownika na okres trwania jego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego zatrudnił inną osobę na jej zastępstwo, wówczas może on odmówić zatrudnienia na 1/2 etatu w czasie tego urlopu. Stanowi o tym art. 1821 § 6 w którym mowa o warunkach podejmowania pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i jest odpowiednio stosowany do podejmowania pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego. Jeżeli zatem jest to uzasadnione organizacją pracy lub rodzajem pracy wykonywanej przez pracownika, może on nie uzyskać zgody pracodawcy na jej podjęcie.
Poprowadzimy Twoje Kadry i Płace w nowoczesny sposób!

Podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego ma wpływ na należny urlop wypoczynkowy. Pracownik zatrudniony w ramach pełnego etatu, który np. w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego podjął pracę na 1/2 etatu, nadal jest pracownikiem pełnoetatowym. Taka sytuacja sprawia, że pełny etat składa się wówczas z podjętej pracy przez pracownika jak i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Można to stwierdzić na podstawie brzmienia przepisu 1821 § 5 Kodeksu pracy w którym mowa, iż w sytuacji przewidzianej w tym przepisie, dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą (a więc niezredukowaną) część wymiaru czasu pracy. W konsekwencji, wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika nie podlega proporcjonalnej redukcji do wymiaru etatu lecz pozostaje bez zmian.

Taka sytuacja ma jednak pewne następstwa dla pracodawcy, który udziela urlopu wypoczynkowego pracownikowi podejmującemu pracę w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego). Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi bowiem nadal 20 lub 26 dni, a nie odpowiednio 10 lub 13 dni. Jednak udzielenie takiego urlopu wymaga przestrzegania zasady udzielania urlopu w takim wymiarze godzinowym, w jakim pracownik świadczył pracę w dniu, na który urlop udzielono (art. 1542 § 1 K.p.). Należy zatem “zdjąć” z puli urlopowej pracownika tylko tyle godzin urlopu, ile pracownik miał przepracować w dniu, na który go udzielono. Jeśli zatem pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu to tylko 4 godziny. Dwa dni urlopu dadzą jeden dzień 8-godzinnego urlopu. Tak samo traktuje się urlop zaległy, nie jest bowiem ważne, jaki był wymiar etatu pracownika w okresie, za który przysługuje prawo do urlopu. Istotny jest jedynie aktualny dobowy wymiar czasu pracy w dniu, na który urlop ma być udzielony.

Należy również pamiętać, iż fakt pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego nie wypływa na jego długość. Zatem czas przepracowany w trakcie jego trwania nie jest podstawą do jego przedłużenia.