Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe

Instrumentem finansowym nazwiemy formę zobowiązania finansowego między dwoma podmiotami. Czyli jeśli to zobowiązanie jednego podmioty zostało zaciągnięte od podmiotu drugiego. Instrumenty finansowe przyjmują formę papieru wartościowego bądź zapisu księgowego.

Można tutaj wymienić między innymi instrumenty finansowe rynku kapitałowego, które dotyczą zobowiązań pieniężnych na okres dłuży niż 12 miesięcy. Wtedy możemy wśród takich instrumentów finansowych wymienić średnioterminowe, które mieszą się w granicy okresu zapadalności od 12 miesięcy do 36 miesięcy. A także instrumenty finansowe długoterminowe, o okresie zapadalności dłuższym niż 3 lata.

Instrumenty finansowe w Polsce to wszystkie papiery wartościowe, a także produkty, które nie są nazywane papierami wartościowymi. A wśród tych drugich można wymienić chociażby instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa, w miejscach, w których jest możliwość wspólnego inwestowania. Ponadto papierami wartościowymi nie są, a zaliczają się do instrumentów finansowych, różne kontrakty terminowe, opcje, umowy forward, czy też pozostałe instrumenty pochodne. Instrumenty pochodne mogą posiadać swoją bazę w papierach wartościowych, walucie, wskaźniku rentowności czy też stopie procentowej.

Warto tutaj wymienić także instrumenty pochodne, które dotyczą przenoszenie ryzyka kredytowego. Innym instrumentem finansowym będą wszelkiego rodzaju swapy i instrumenty pochodne, które odnoszą się do zmian klimatycznych, czy chociażby stawek inflacji. Wśród instrumentów rynku kapitałowego możemy wymienić kredyty i pożyczki udzielane przez bank, czy też zbywalne papiery wartościowe.