Typ hybrydowy

Wskutek braku wizji typu docelowego, ukształtował się w Polsce typ hybrydowy, zawierający cechy charakterystyczne zarówno dla angloamerykańskiego, jak i kontynentalnego typu systemu finansowego. .

Część regulacji prawnych, przyjętych od 1989 r., świadczy o zamiarach budowy systemu wzorowanego na przykładzie niemieckim z dominacją banków komercyjnych o uniwersalnym charakterze (np. ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw banków z 1993), inne – o dążeniu do wdrożenia typu angloamerykańskiego (np. tworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych).

Zdaniem K. Czerkasa, biorąc pod uwagę potrzeby polskiej gospodarki (wolumen niezbędnych inwestycji, stymulowanie prywatyzacji i restrukturyzacji) oraz obecne tendencje światowe w polskiej polityce gospodarczej należy uwzględnić wiele działań na rzecz rozwoju rynku kapitałowego18.

Zgodne z nim stanowisko prezentuje S. Lachowski, który uważa, że rynek ten jest najlepszym mechanizmem dla zapewnienia optymalnej alokacji kapitału, realizacji skutecznego nadzoru właścicielskiego i monitorowania działalności niefinansowych podmiotów gospodarczych. Ponadto rozwinięty rynek kapitałowy skutecznie wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu oszczędności, niezbędnego do zaspokojenia popytu inwestycyjnego19.

Rozpatrując przyszły typ systemu finansowego w Polsce, autor niniejszej pracy wychodzi z założenia o potrzebie maksymalizacji tempa wzrostu gospodarczego kraju. W tym zakresie rola rozwoju rynku kapitałowego jest, jego zdaniem, nie do przecenienia. W Polsce infrastruktura prawno-instytucjonalna tego rynku powstawała w zasadzie od podstaw zaledwie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W tym samym czasie zaczął się także rozwój firm ubezpieczeniowych, funduszy powierniczych oraz instytucji z innych sektorów rynku finansowego (np. spółek leasingowych i factoringowych). Prawdziwy przełom w rozwoju rynku finansowego, zwłaszcza funduszy inwestycyjnych, nastąpił w roku 1999, kiedy zaczęły funkcjonować pierwsze komercyjne Powszechne Towarzystwa Emerytalne.