Społeczne znaczenie agroturystyki – Zagrożenia

Społeczne znaczenie agroturystyki – Zagrożenia.

Konflikty między ludnością lokalną i turystami. Rolnicy świadczący usługi agroturystyczne będą zawsze zainteresowani tworzeniem jak najlepszego klimatu dla wypoczynku gości. Jest to zgodnie z zasadą, że zadowolony klient poleci dobrą ofertę pięciu swoim znajomym, natomiast niezadowolony potrafi zniechęcić co najmniej trzy razy tyle osób. Zatem źródła ewentualnych konfliktów raczej rzadko znajdują się w samym gospodarstwie. Takim przykładem może być brak akceptacji działalności agroturystycznej przez jednego z członków rodziny, co często niweczy szansę na udane przedsięwzięcie. „Toksyczny” domownik z powodzeniem zepsuje najlepszą nawet atmosferę i zawsze znajdzie powód do niezadowolenia. Inaczej turystów postrzegają sąsiedzi, nie odnoszący bezpośrednio korzyści ze świadczenia usług. W miejscowościach o zwartej zabudowie mieszkańcom wsi mogą przeszkadzać głośna zabawa przy ognisku, nadmierne natężenie ruchu samochodowego, zbyt nonszalanckie (często pozornie) traktowanie tubylców itp.

Pogorszenie jakości i zmiany lokalnej tradycji kulturowej. Ważnym atutem agroturystyki jest jej ścisły związek z dziedzictwem kulturowym. Konieczność kultywowania tradycji i zachowania pamiątek przeszłości jest zatem bezsporna. Wyobrażenie turystów o wsi bywa jednak często odmienne od rzeczywistości, a przeciętny odbiorca nie zawsze docenia wartość prawdziwej sztuki. Chęć spełnienia oczekiwań turystów skutkuje zatem często przesadną komercjalizacją kultury, zamianą sztuki w kicz itp.

Rozluźnienie obyczajów, wzrost przestępczości, narkomania, prostytucja. Bezkrytyczne przejmowanie wzorców moralno-świadomościowych. Wspomniana wyżej tolerancja obyczajowa i moralna jest w społeczeństwie jak najbardziej pożądana. Jednakże niezbędna jest jednocześnie świadoma edukacja, że granica między prawem do własnych przekonań i sposobu na życie a łamaniem prawa w ogóle jest bardzo ostra, choć nie zawsze widoczna. Społecznie akceptowany będzie nawet drastycznie odmienny tryb życia jednostki, pod warunkiem że nie dzieje się to cudzym kosztem i nie zagraża innym. Goście płacący nawet najwyższe stawki za usługi turystyczne nie uzyskają aplauzu za czyny naganne. Szczególnie podatne na niekorzystne wpływy są dzieci i młodzież, zazwyczaj bardzo ciekawe nowości i często nie umiejące jeszcze odróżnić dobra od zła.

Zmiana struktury społecznej (poczucie niesprawiedliwości). Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce i ich odmienność w stosunku do pracy oraz życia w mieście przedstawiono w poprzednim podrozdziale. Uroki pobytu na wsi, doceniane przez turystów, inaczej są postrzegane przez stałych mieszkańców. Wieś nie kojarzy się rolnikom z urlopem i wypoczynkiem, tylko z ciężką pracą, w dodatku codzienną w przypadku produkcji zwierzęcej. Kurczące się wciąż dochody rolnicze zmuszają do dodatkowych działań. Zatem czas urlopu dla turysty jest jednocześnie okresem niejako podwójnej pracy rolnika – w gospodarstwie i przy obsłudze gości. Zwiększone obowiązki wymagają zaangażowania wszystkich członków rodziny, z dziećmi włącznie, które nie mają takich wakacji jak ich rówieśnicy w mieście. Poczucie niesprawiedliwości może również pogłębiać porównanie poziomów zamożności turystów i ludności wiejskiej.