Istota badań marketingowych

Istota badań marketingowych

Badania marketingowe to zaplanowane, systematyczne zbieranie, kolacjonowanie i analiza danych, aby pomóc kierownictwu firmy podjąć decyzje i monitorować rezultaty podjętych decyzji. Obejmują one wszystkie metody badań podjętych w celu pomocy w marketingu produktów, włączając w to badania produktu, badania cen, badania dystrybucji, badania opinii publicznej i badania konsumentów. Badania konsumentów i wzorców ich zachowań są częściej nazywane badaniami rynku, a¥y odróżnić je od bardziej ogólnego terminu badań marketingowych.

Badania są tak pomyślane, aby pomóc firmie zrozumieć naturę rynku, na którym działa, włączając w to zrozumienie jej dostawców, hurtowników, detalistów, konkurentów i klientów.

Badania mogą być opisowe, tzn. mogą pomóc odnaleźć faktyczne dane o tym, co się dzieje na rynku, lub mogą być analityczne, usiłujące wyjaśnić relacje między zmiennymi, na przykład zrozumieć, dlaczego zachodzą dane zjawiska. Obydwa rodzaje badań mają swoje miejsce w procesie podejmowania decyzji przez kierownictwo. W przeszłości wiele badań zlecanych przez przemysł turystyczny i transportowy koncentrowało się na zbieraniu danych opisowych — kto, dokąd, kiedy wyjeżdża, wielkość udziałów w rynku większych firm, wartość sprzedaży w poszczególnych kategoriach podróży. Od lat osiemdziesiątych zaznacza się większe zainteresowanie i świadomość potrzeby badań wyjaśniających firmom, dlaczego statystyki są takie, jakie są.

Istotnym rozróżnieniem metod badawczych jest podejście ilościowe i jakościowe. Metody badań ilościowych to takie, w których dane są zbierane, a następnie analizowane, zazwyczaj poprzez ankiety wykorzystujące kwestionariusze, chociaż eksperymenty również mogą być wykonywane, aby dostarczyć odpowiedzi na pytania pewnego typu. Wyniki takich badań mogą być zweryfikowane pod względem ich dokładności poprzez testy statystyczne prawdopodobieństwa. Ogólnie biorąc, badania te wykonuje się wtedy, gdy potrzebne jest proste zestawienie liczb — na przykład liczba osób kupujących daną usługę, średnie wydatki w sklepie lub restauracji albo procent osób decydujących się raczej na samodzielny wyjazd zagraniczny niż na wycieczkę. Takie badanie jest często wykonywane, aby zweryfikować lub odrzucić wcześniej przyjętą hipotezę, a wyniki powinny być powtarzalne w innych podobnych sytuacjach.

Badania jakościowe mają na celu wyjaśnienie określonych sytuacji i często przeprowadza się je, aby zbadać zachowania, doświadczenia lub odczucia poszczególnych osób w odniesieniu do danego problemu. Zazwyczaj prowadzi się je za pomocą obserwacji lub dogłębnego przepytania badanych, znacznie dokładniej niż byłoby to możliwe za pomocą uporządkowanego kwestionariusza. Zbieranie i analiza danych następują równolegle i interaktywnie, a wyniki nie mogą być poddane testom statystycznym prawdopodobieństwa. Z tego powodu firmy znacznie mniej chętnie podejmują takie badania, chociaż ich wyniki mogą być ciekawsze od uzyskanych z prostego kwestionariusza stosowanego w badaniach ilościowych. Celem tego podejścia jest sformułowanie hipotez, które później mogą być poddawane testowaniu za pomocą metod ilościowych.