Odliczanie pełnego VAT od pojazdów – nowe zasady

Z początkiem kwietnia weszły nowe regulacje odliczenia podatku VAT związanego z pojazdami użytkowanymi w firmie. Przedsiębiorcy muszą spełnić szereg wymagań, co może być nieco kłopotliwe.

Większość pojazdów użytkowanych w firmach, dotyczy to głównie samochodów osobowych i części dostawczych, jest również wykorzystywanych przez właścicieli firm lub ich pracowników do celów prywatnych. Zatem wprowadzono zmianę odnośnie możliwości odliczenia podatku VAT od kosztów ponoszonych na zakup i eksploatację pojazdów. Obecnie można odliczyć tylko 50% podatku VAT wykazanego na fakturze. Jednak nie dotyczy to paliwa. Do lipca 2015 roku, od zakupowanego paliwa nie można odliczyć podatku VAT.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Pojazdy te muszą zostać zgłoszone do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. W myśl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jeśli podatnik zdecyduje o stuprocentowym odliczaniu podatku VAT w przypadku pojazdu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, musi spełnić dodatkowe obowiązki nałożone przez ustawodawcę.

Do jednego z obowiązków należy wypełnianie karty przebiegu pojazdu. Musi to być szczegółowa ewidencja zawierająca wpisy:

numer kolejny,
data wyjazdu,
cel wyjazdu,
opis trasy – skąd – dokąd,
liczbę przejechanych kilometrów,
imię i nazwisko osoby kierującej.

Ewidencja musi być potwierdzona przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jeżeli kierujący nie był podatnikiem. Jeżeli samochód jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpisu tego dokonuje osoba udostępniająca pojazd. Wpisy muszą zawierać te same informacje jak wyżej, lecz nie wpisuje się osobę kierującą, a udostępniająca pojazd.

Drugim obowiązkiem będzie stworzenie zapisów w regulaminie wewnętrznym firmy zasad korzystania z samochodów służbowych przez pracowników firmy, właścicieli lub innych osób, którym samochody są udostępniane. W regulaminie powinien znaleźć się wyraźny zapis, o zakazie korzystania z pojazdów służbowych do celów prywatnych. Zapis taki określa, że pojazdy są użytkowane wyłącznie do celów służbowych.

Problematyczne może być ustalenie miejsce parkowania pojazdu poza terenem firmy. Jeżeli pojazd będzie parkowany w miejscu zamieszkania pracownika, uzasadnienie do ustawy uznaje to, jako wykorzystywanie pojazdu na dojazd pracownika do i z pracy, co jest prywatnym wykorzystaniem pojazdu. Zatem zapis w regulaminie o miejscu parkowania pojazdu poza terenem firmy może nie być wystarczający.