Państwo dopłaci do pensji pracowników zagrożonych zwolnieniami

Wiele firm boryka się z trudnościami finansowymi. Zwykle pierwsi, którzy to odczuwają to pracownicy. Opóźnienia z wypłatami, obniżenia pensji, a ostatecznie zwolnienia z pracy. Państwo stara się ograniczyć wzrost bezrobocia prze dopłaty do pensji.

Stosowną ustawę podpisał Prezydent Bronisław Komorowski, która zawiera zapisy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które bezpośrednią pomocą finansową na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników będą wspierały zatrudnienie. Kierowane one będą do przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Określa ona również zasady otrzymania środków na dofinansowanie szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jednak nie wszyscy będą kwalifikować się do uzyskania takiej pomocy. Aby była ona udzielona, przedsiębiorca będzie musiał spełniać warunki określone w ustawie. Przepisy ustawy znajdą zastosowanie do przedsiębiorcy, który spełnia niżej wymienione wymogi:

  • osiągnął zdefiniowany w ustawie spadek obrotów gospodarczych;
  • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy (chyba że występują określone w ustawie wyjątki);
  • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości.

W ustawie tej określono, że przedsiębiorcy będą mogli:

  • skorzystać z instytucji przestoju ekonomicznego;
  • obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy (wymiar czasu pracy danego pracownika, po zastosowaniu obniżenia, nie będzie mógł być niższy niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy).

Przedsiębiorca objęty przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, może otrzymać niżej wymienione świadczenia, które zapewni Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  • świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego;
  • świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Pracownikom objętym zarówno przestojem ekonomicznym jak i obniżonym wymiarem czasu pracy zagwarantowano również, finansowane ze środków przedsiębiorcy, wynagrodzenie – w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

Świadczenia finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielane będą przez marszałka województwa przez łączny okres 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą.

Ponadto przedsiębiorca, który zawrze umowę o wypłatę świadczeń będzie mógł wystąpić do starosty (Prezydenta Miasta na prawach powiatu) z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy pod warunkiem, że szkolenie jest uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy.