Sejm szykuje zmiany w podatku akcyzowym od 2015 roku

Sejm szykuje kolejne ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. W lipcu odbyło się pierwsze czytanie proponowanych zmian w podatku akcyzowym. Przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian objętych projektem.

Najważniejszą zmianą ma być wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej. Takie posunięcie ma ograniczyć wątpliwości co do prawidłowej klasyfikacji danych wyrobów do właściwego kodu Nomenklatury Scalonej (kodu CN). Dla właściwego zidentyfikowania wyrobów podlegających akcyzie, ważne jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji, która określa szczegółowe zasady i wymogi mające zastosowanie w danym przypadku.

Zgodnie z przedstawionym projektem, WIA:

będzie mogła dotyczyć wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego,
wydawana będzie na wniosek podmiotów zainteresowanych przez dyrektorów izb celnych w formie decyzji,
będzie wiążąca jedynie dla podmiotu na rzecz którego została wydana,
będzie ważna przez 3 lata od daty wydania.

Wprowadzenie WIA jest bardzo korzystne dla podatników, gdyż będzie stanowić narzędzie służące wyjaśnianiu wielu wątpliwości w tym zakresie.

Kolejną ważną zmianą zaproponowaną w projekcie jest zniesienie obowiązku informowania naczelnika urzędu celnego o wybranej formie prowadzenia ewidencji. Wymóg ten w chwili obecnej ma zastosowanie do szeregu ewidencji, których obowiązek prowadzenia nakładają przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

W obecnym stanie prawnym, niedochowanie wymogu poinformowania o formie ewidencji może wiązać się z ryzykiem nałożenia na osoby odpowiedzialne za rozliczenia akcyzowe sankcji karnych i skarbowych. Jest to kolejny krok aby zmniejszyć formalności związane z rozliczaniem podatku akcyzowego.

Następną pozytywną zmianą jest zmiana przepisów regulujących oświadczenia o przeznaczeniu wyrobu energetycznego na cele opałowe.

W przeciwieństwie do obecnie stosowanego zamkniętego katalogu podmiotów, z którymi oświadczenie o przeznaczeniu danego wyrobu na cele opałowe, może zostać ujęte w umowie okresowej dotyczącej dostawy tego wyrobu, oświadczenie będzie mogło zostać umieszczone w umowie z jakimkolwiek podmiotem (rozszerzenie katalogu).

Ilość informacji, które powinny znaleźć się na oświadczeniu zostanie ograniczona. W porównaniu do wymogów wynikających z obecnie obowiązujących przepisów, usunięty zostanie m.in. wymóg zamieszczania informacji o ilości urządzeń grzewczych posiadanych przez dany podmiot, jak również informacji o lokalizacji owych urządzeń.

Również sankcje za nieprzekazanie w stosownym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń mają zostać zniesione. Niezłożenie bądź nieterminowe złożenie zestawienia oświadczeń nie będzie skutkowało zwiększeniem stawki. W chwili obecnej nieprzekazanie owego zestawienia wiążę się z zastosowaniem sankcji polegającej na konieczności uiszczenia akcyzy według podwyższonej stawki. Jednak biorąc pod uwagę projekt z 17 lipca 2014 r. ustawy zmieniającej Ordynację podatkową będzie to skutkowało sankcjami przewidzianymi dla niezłożenia, czy nieterminowego złożenia deklaracji. Zgodnie, bowiem z tym projektem zestawienie oświadczeń będzie uznawane za deklarację, czego konsekwencją będzie również m.in. możliwość dokonywania ich korekty.

Inne zmiany, jakie są szykowane dotyczą:

doprecyzowanie regulacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem samochodu osobowego, niezarejestrowanego wcześniej w kraju,
zmiany w zakresie oznaczania znakami akcyzy win wyprodukowanych przez rolnika będącego „małym” producentem win, produkującego w ciągu roku mniej niż 100 hektolitrów wina, wyłącznie z własnych upraw,
rozszerzenie możliwości stosowania na gruncie akcyzy Wiążącej Informacji Taryfowej w odniesieniu do samochodów osobowych.

Jak na razie są to proponowany zmiany, mogą one zatem ulec zmianom, a być może całkowitemu wycofaniu. Rząd planuje wprowadzić je w życie z początkiem przyszłego 2015 roku, Zatem ostateczny wynik prac sejmu może różnić się od pierwotnie zamierzanego.