Rozwój ekstensywny i rozwój intensywny banków

W warunkach gospodarki rynkowej w sytuacji wysokiej konkurencji, biorąc pod uwagę lokalizację działań instytucji w reakcji na ten wzrost konkurencji, banki komercyjne mają do wyboru dwie drogi dalszego rozwoju:
—    rozwój ekstensywny,
—    rozwój intensywny.

Pierwszy typ działań dotyczy poszerzania … Czytaj dalej

Źródła wyzwań dla banków komercyjnych

Uniwersalizacja działalności banków jest także przykładem strategii rozwoju rynku, jednej z możliwych strategii rozwoju stosowanych powszechnie przez banki komercyjne.

Biorąc pod uwagę źródła wyzwań dla banków komercyjnych działających w świecie w końcu XX wieku dzielimy te wyzwania na dwie grupy: … Czytaj dalej

Uniwersalizacja działalności usług finansowych

Wzrost konkurencji na rynku usług finansowych w świecie powoduje, że w wielu różnych instytucjach, nie wyłączając banków, dochodzi do uniwersalizacji ich działalności. Uniwersalizacja ta, jako jeden z przejawów konwergencji podstawowych typów systemu finansowego w świecie, ma charakter ilościowy oraz jakościowy.… Czytaj dalej

Wizja otwartego i konkurencyjnego systemu finansowego

Wizja otwartego i konkurencyjnego systemu finansowego powinna, jak się wydaje, kształtować także docelowy model sektora bankowego w Polsce. Obowiązujące w Polsce na przełomie 1999/2000 r. prawo bankowe pozwalało zakładać, że sektor ten będzie rozwijać się w kierunku wzorca bankowości uniwersalnej, … Czytaj dalej

Polski system finansowy

W polskim systemie finansowym dominuje jednak sektor bankowy. Banki są tym pośrednikiem finansowym, który w polskich warunkach decyduje o alokacji kapitału. Transformacja oszczędności na inwestycje odbywa się zatem głównie za ich pośrednictwem. Banki odgrywają też wiodącą rolę w procesie monitorowania … Czytaj dalej

Typ hybrydowy

Wskutek braku wizji typu docelowego, ukształtował się w Polsce typ hybrydowy, zawierający cechy charakterystyczne zarówno dla angloamerykańskiego, jak i kontynentalnego typu systemu finansowego. .

Część regulacji prawnych, przyjętych od 1989 r., świadczy o zamiarach budowy systemu wzorowanego na przykładzie niemieckim … Czytaj dalej

Globalizacja pośrednictwa finansowego

Globalizacja zwiększa zatem możliwości wyboru między różnymi instytucjami pośrednictwa finansowego, co sprawia, że dla klientów zaczyna liczyć się najbardziej cena danej usługi i sprawność instytucji ją oferującej. Globalizacja prowadzi także do interakcji różnych kultur i standaryzacji zachowań menedżerów i inwestorów, … Czytaj dalej

Przemiany w typach systemu finansowego

Z autorów zagranicznych nieco więcej uwagi warto poświęcić ocenom J. Canalsa, który uważa, że przemiany w typach systemu finansowego w poszczególnych krajach wywoływane są przez takie czynniki, jak: zanik barier i ograniczeń działalności gospodarczej w systemie finansowym (deregulacja szeroko pojętych … Czytaj dalej

Operacja sekurytyzacji

Godny uwagi jest także trend związany z tzw. sekurytyzacją, czyli materializacją w formie papierów wartościowych, przykładowo, depozytów i kredytów bankowych. Operacja sekurytyzacji, podobnie jak inne innowacje, umożliwia korzystne zmiany w rozkładzie ryzyka kredytowego i ryzyka stopy procentowej związanego z operacjami … Czytaj dalej

Konwergencja systemu finansowego

W końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku w systemie finansowym większości krajów zaczęły zachodzić pewne zmiany, a w światowej literaturze finansowej w celu określenia tych zmian pojawił się termin „konwergencji”. Najogólniej rzecz ujmując, pod pojęciem „konwergencji systemu finansowego” rozumie się upodabnianie … Czytaj dalej