Dokumenty importowe

Wprowadzając dokumenty kosztowe, potwierdzające import towarów lub usług do pewnego momentu należy postępować tak samo, jak przy zwykłych dokumentach kosztowych.

Do poprawnego działania niezbędne jest prawidłowe wprowadzenie dancyh kontrahenta zagranicznego – konieczne jest wskazanie kraju oraz waluty kontrahenta.

Jak wprowadzać dokumenty kosztowe?

Różnica w postępowaniu pojawia się w momencie uzupełnania danych przy dodawaniu Pozycji zdarzenia gospodarczego. Przede wszystkim należy pamiętać, by w polu Data wpływu wpisać datę wystawienia dokumentu celnego – SAD. Po wprowadzeniu wartości netto i zatwierdzeniu jej klawiszem Enter, system zmieni stawkę VAT na wartość 0% lub np., a następnie zostawi nie wypełnione pole Wartość VAT i powtórzy wprowadzoną wartość netto w polu Wartość brutto.

Następnie należy przejść do drugiej zakładki w oknie edycyjnym 2. Dodatkowe i wprowadzić dane w oparciu o SAD.
System podpowiada wartość kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu zakupu. Jeżeli wartość kursu do VAT na dokumencie celnym jest inna, należy ręcznie wprowadzić zmianę w polu Kursu do VAT na wartość kursu do VAT zgodną z dokumentem SAD.
Następnie należy przejść niżej, na zakładkę 4. VAT dla import.

Po kliknięciu Dodaj pojawia się okno edycyjne, w którym należy wprowadzić wartości z dokumentu SAD. Po uzupełnieniu pola Netto system sam wyliczywartość VAT (z dokładnościa do dwóch miejsc po przecinku) i brutto.
Uwaga ! Wartości VAT na dokumencie SAD podawana jest w zaokrągleniu, dlatego należy ręcznie poprawić wartość w polu VAT na wartość zgodną z dokumentem celnym. Po tej czynności program zaktualizuje wartość w polu Brutto, która także powinna być zgodna z wartością brutto na dokumencie celnym.

Po zapisaniu wprowadzony dokument zostanie odpowiednio zaksięgowany i wprowadzony do rejestrów.