Księgowość organizacji

Księgowość organizacji pozarządowych

Pełna księgowość z wydzieleniem działalności statutowej, gospodarczej i projektowej.

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia Trzeciego sektora rozwiązują sporą ilość problemów niekoniecznie oczekując za to zapłaty od swoich klientów. Od Stowarzyszeń i Fundacji, przez Związki zawodowe i Partie polityczne, po Organizacje kościelne i Izby rzemieślnicze – wszystkie zarejestrowane organizacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie.

Biuro rachunkowe Petra oferuje usługi księgowe dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w nowoczesnym modelu. Znane są nam uwarunkowania panujące w środowisku organizacji NGO, m.in.:

rzetelne opracowanie zasad i polityki rachunkowości,
potrzeba jasności i przejrzystości finansów,
optymalnie ułożony plan kont,
rozróżnienie działalności statutowej od dziłalalności gospodarczej,
przejrzystość zasad kwalifikowania wydatków,
potrzeba przeglądu kosztów poniesionych w ramach poszczególnych programów czy projektów,
bieżąca kontrola finansów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia – dotacje, darowizny, składki itp.,
monitorowanie wydatków administracyjnych,
coroczne sprawozdanie finansowe do US, składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
sprawozdania finansowe do KRS z prowadzonej działalności gospodarczej,
szeroki zakres raportowania, w tym sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności wysyłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Możecie mieć Państwo pewność, że nasze doświadczenie, system pracy i oprogramowanie zapewniają właściwą realizację zadań w ww. obszarach. Czekamy zatem na kontakt od Państwa w celu przygotowania optymalnej oferty.

Przeczytaj referencje ⇒

Zobacz, co jest potrzebne do rzetelnej wyceny obsługi księgowej Organizacji:

1. średnio-miesięczna ilość dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki z działalności statutowej i gospodarczej (faktury kosztowe, faktury sprzedażowe, wyciągi bankowe, raporty kasowe, udokumentowanie pozostałych przychodów)
2. potwierdzenie, czy Organizacja jest podatnikiem podatku VAT
3. ilość prowadzonych Kas i Rachunków bankowych
4. kopie dokumentów założycielskich Organizacji
5. kopie sprawozdania i bilansu za ostatni rok obrotowy
6. aktualny plan kont i spis prowadzonych ewidencji
7. informacje o zatrudnieniu